Regulamin zajęć indywidualnych dla dzieci w wieku 4-6 lat

Na zajęcia Muzyczny Przedszkolak mogą uczęszczać tylko dzieci w wieku 4,5 i 6 lat, które są przedszkolakami. Dzieciom, które zaczynają chodzić do szkoły podstawowej, proponujemy indywidualne lekcje pianina ( zakładka Nauka gry).  Tylko w przypadku wolnych miejsc na zajęcia Muzyczny Przedszkolak lekcje są kontynuowane przez dzieci szkolne.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Zajęcia Muzyczny Przedszkolak odbywają się wg indywidualnie ustalonej godziny, o stałej porze, raz w tygodniu, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Terminy zajęć podane są w zgłoszeniu.

Rodzic przyprowadza dziecko na zajęcia i odprowadza po zajęciach. Rodzic dziecka jest zobowiązany do pozostania w pobliżu sali, w której odbywają się zajęcia przez cały okres trwania zajęć dziecka. Za bezpieczeństwo ucznia poza miejscem prowadzenia zajęć odpowiada jego rodzic.

Rodzic ucznia powinien przyprowadzać dziecko na zajęcia 5 minut przed lekcją, aby lekcja mogła rozpocząć się punktualnie. Tych kilka minut potrzebnych jest na zdjęcie odzieży wierzchniej w sezonie jesienno-zimowym i zmianę obuwia. 

Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zmianę planu zajęć dydaktycznych przedszkola, w którym odbywają się zajęcia muzyczne ARTE i tym samym zmianę grafiku zajęć ARTE.

LEKCJA PRÓBNA

Uczeń ma prawo do obecności swojego rodzica tylko na lekcji próbnej, na kolejnych zajęcia Uczeń pozostaje na lekcji tylko z nauczycielką.

ZASADY ANTYWIRUSOWE

Rodzic ucznia przestrzega zasad antywirusowych obowiązujących w placówce, w której odbywają się zajęcia Muzyczny Przedszkolak. Zasady antywirusowe rodzic otrzymuje przy zapisie dziecka na zajęcia.

Na zajęcia Studia Muzycznego ARTE przychodzą tylko dzieci zdrowe, bez objawów choroby, ani przeziębienia. Jeśli dziecko wykazuje na zajęciach objawy chorobowe, rodzice są  wzywani przez nauczycielkę i proszeni o jak najszybsze odebranie dziecka z zajęć.

Przed zajęciami nauczycielka Studia ARTE przypomina uczniowi o umyciu rąk, dezynfekuje klawiaturę pianina, pomoce naukowe i wietrzy pomieszczenie. Ze względu na fakt, że w przedszkolu przebywają inne dzieci, uczniowie ARTE zmieniają obuwie przed zajęciami.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA

W ramach stałej, miesięcznej opłaty uczeń ma zapewnioną: naukę, wszystkie materiały do nauki, konsultację rodzica z nauczycielką (maksymalnie dwie w semestrze).

Opłata jest stała w każdym miesiącu, tzn. że nie zmniejsza się w miesiącu z trzema lekcjami, ani nie zwiększa się w miesiącu z pięcioma zajęciami.

Poprzez podpisanie Regulaminu rodzic ucznia zobowiązuje się do opłacanie nauki, w terminie do 3- dnia miesiąca, z góry, zgodnie z cennikiem na rok szkolny 2022/2023.

Uczeń może mieć 20 minutową płatną lekcję próbną i wtedy termin opłaty miesięcznej ulega przesunięciu, a opłata miesięczna za zajęcia ulega zmniejszeniu.

Zaległość w opłacie przekraczająca 30 dni może powodować wykreślenie ucznia z listy zajęć i utratę zarezerwowanego miejsca.

NIEOBECNOŚCI i SPÓŹNIENIA

Spóźnienie ucznia na lekcję nie powoduje jej przedłużenia, ani nie upoważnia nauczycielkę do jej odrobienia, chyba, że nauczycielka ma okienko w planie i jest możliwość wydłużenia lekcji.

Nieobecność ucznia na zajęciach nie powoduje zmniejszenia wysokości opłaty miesięcznej.

Nieobecność na zajęciach należy zgłosić nauczycielce, ponieważ odwołana lekcja może zostać odrobiona, ale będzie to możliwe tylko w dodatkowym terminie – w czasie nieobecności innego ucznia na lekcji. 

Jeżeli nauczycielka odwoła zajęcia to ustalany jest z rodzicem termin na ich odrobienie. Jeśli nie uda się ich odrobić to w kolejnym miesiącu opłata będzie pomniejszona o nieodbytą jednostkę lekcyjną. W przypadku nieobecności nauczycielki dłuższej niż tydzień, placówka zapewnia zastępstwo na zajęciach.

REZYGNACJA

Rezygnację z zajęć należy zgłosić do Studia Muzycznego ARTE najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca. Rezygnacja z zajęć w danym miesiącu skutkuje na początku kolejnego miesiąca.

ZDARZENIA LOSOWE

W przypadku zdarzeń losowych dotyczących ucznia, które uniemożliwiają mu udział w zajęciach, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu. W takiej sytuacji należy zgłosić się do Dyrekcji Studia Muzycznego ARTE.

ZGODA

Zgłoszenie udziału w zajęciach świadczy o zaakceptowaniu i przestrzeganiu Regulaminu Studia Muzycznego ARTE. Jak również oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Studio Muzyczne ARTE w celach administracyjnych, informacyjnych i marketingowych.