Zasady organizacyjne zajęć dla dzieci w wieku 4-6 lat

ZASADY ORGANIZACYJNE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH przez NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZĄ STUDIO MUZYCZNE ARTE

w ramach zajęć MUZYCZNE PRZEDSZKOLAKI 

Na zajęcia Muzyczne Przedszkolaki mogą uczęszczać tylko dzieci w wieku 4,5 i 6 lat, które są przedszkolakami. Dzieciom, które rozpoczęły edukację  w Muzycznych Przedszkolakach i chcą kontynuować zajęcia, ale są już uczniami szkoły podstawowej, proponujemy indywidualne lekcje pianina ( zakładka Nauka gry).  Tylko w przypadku wolnych miejsc na zajęcia Muzyczne Przedszkolaki lekcje będą mogły być kontynuowane przez dzieci szkolne.

W Studiu Muzycznym ARTE obowiązują miesięczne opłaty za naukę zgodnie z cennikiem.

Opłata za zajęcia Muzyczne Przedszkolaki  jest zryczałtowana – stała w każdym miesiącu (oznacza to, że opłata nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami oraz nie jest obniżana w miesiącach z trzema zajęciami).

Opłata za zajęcia jest wymagana z góry, w terminie do 3-go dnia miesiąca. Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto szkoły. Brak wpłaty za zajęcia powoduje skreślenie uczestnika zajęć z listy uczniów.

Uczeń nowy może mieć 20 minutową płatną lekcję próbną. Termin opłaty miesięcznej ulega przesunięciu tylko w sytuacji zapisania się ucznia na zajęcia w trakcie miesiąca. Opłata miesięczna za zajęcia jest pomniejszona tylko w sytuacji zapisania się ucznia na zajęcia w trakcie miesiąca.

Nieobecność ucznia na zajęciach nie zwalnia ucznia z opłaty miesięcznej za zajęcia.

Przedłużająca się nieobecność ucznia nie zwalnia ucznia z opłaty miesięcznej za zajęcia.

Spóźnienie ucznia na lekcję nie powoduje jej przedłużenia, ani odrobienia.

Rezygnacja z zajęć w danym miesiącu skutkuje na początku kolejnego miesiąca. Rezygnację z zajęć należy zgłosić do Studia Muzycznego ARTE najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca.

Rozpoczęcie nauki w Studiu Muzycznym ARTE następuje po ustaleniu terminu zajęć i ich opłaceniu.

W przypadku nieobecności nauczycielki, szkoła zapewnia zastępstwo na zajęciach Muzyczne Przedszkolaki albo wyznacza termin lekcji dodatkowej. Jeżeli zajęcia zostają odwołane i nie uda się ich odrobić to opłata w kolejnym miesiącu jest pomniejszona o nieodbytą jednostkę lekcyjną.

Studio ARTE organizuje zajęcia w dni wolne od zajęć dydaktycznych, w których przedszkola i szkoły zapewniają opiekę wychowawczą. Nieobecność na zajęciach ARTE w tych dniach należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu.

Studio ARTE nie ponosi odpowiedzialności za zmianę planu zajęć dydaktycznych szkoły lub przedszkola, w którym prowadzone są zajęcia muzyczne ARTE i tym samym zmianę grafiku zajęć ARTE.

Uczeń nowy ma prawo do obecności swojego Rodzica/Opiekuna na lekcji próbnej.

Uczestnik zajęć jest przyprowadzany na zajęcia i odprowadzany po zajęciach przez swojego Rodzica/Opiekuna. Za bezpieczeństwo ucznia poza miejscem prowadzenia zajęć odpowiada jego Rodzic/Opiekun. Rodzic/Opiekun dziecka jest zobowiązany do pozostania w pobliżu sali, w której odbywają się zajęcia przez cały okres trwania zajęć dziecka.