Zasady organizacyjne zajęć dla dzieci w wieku 4-6 lat

ZASADY ORGANIZACYJNE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH przez NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZĄ STUDIO MUZYCZNE ARTE

w ramach zajęć MUZYCZNE PRZEDSZKOLAKI w roku szkolnym 2019/2020

Na zajęcia Muzyczne Przedszkolaki mogą uczęszczać tylko dzieci w wieku 4,5 i 6 lat, które chodzą do przedszkola. Dzieci, które rozpoczęły edukację  w Muzycznych Przedszkolakach i chcą kontynuować zajęcia, ale są już uczniami szkoły podstawowej proponujemy indywidualne lekcje pianina ( zakładka Nauka gry).  Tylko w przypadku wolnych miejsc na zajęcia Muzyczne Przedszkolaki lekcje będą mogły być kontynuowane przez dzieci szkolne.

■Rozpoczęcie nauki w Studiu Muzycznym ARTE następuje po ustaleniu terminu zajęć, wpłacie wpisowego i opłaceniu zajęć.

■W Studiu Muzycznym ARTE obowiązują miesięczne opłaty za naukę. Opłata za zajęcia Muzyczne Przedszkolaki jest zryczałtowana – stała w każdym miesiącu (opłata nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami oraz nie jest obniżana w miesiącach z trzema zajęciami).

Opłata za zajęcia jest wymagana z góry, w terminie do 3-go dnia miesiąca. Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto szkoły. Nieobecność ucznia na zajęciach nie zwalnia ucznia z opłaty za absencję. 

Przedłużająca się nieobecność ucznia nie zwalnia ucznia z opłaty za zajęcia.

■W przypadku choroby, bądź każdej nieobecności nauczycielki, szkoła zapewnia zastępstwo na zajęciach Muzyczne Przedszkolaki.  Jeżeli zajęcia zostają odwołane przez Studio Muzyczne ARTE szkoła zwraca równowartość za nieodbyte zajęcia.

■  Studio ARTE nie pracuje  w dni ustawowo wolne oraz święta.

■ Studio ARTE organizuje zajęcia w dni wolne od zajęć dydaktycznych, w których przedszkola i szkoły zapewniają opiekę wychowawczą. Nieobecność na zajęciach ARTE w tych dniach należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu.

■Studio ARTE nie ponosi odpowiedzialności za zmianę planu zajęć dydaktycznych szkoły, w której prowadzone są zajęcia muzyczne ARTE i tym samym zmianę grafiku zajęć ARTE.

■ Uczeń nowy ma prawo do 20 minutowej płatnej lekcji próbnej . Termin opłaty miesięcznej ulegnie przesunięciu w sytuacji rozpoczęcia nauki w trakcie miesiąca, a opłata za zajęcia będzie pomniejszona stosownie do ilości zaplanowanych zajęć w miesiącu.

■Uczeń ma prawo do obecności swojego Rodzica/Opiekuna na lekcji próbnej.

■Rezygnację należy zgłosić na 5 dni przed rozpoczęciem miesiąca. W przypadku rezygnacji z nauki w trakcie miesiąca Studio ARTE nie zwraca wniesionej opłaty za rozpoczęty miesiąc.

■Uczestnik zajęć jest przyprowadzany na zajęcia i odprowadzany po zajęciach przez swojego Rodzica/Opiekuna. Za bezpieczeństwo ucznia poza miejscem prowadzenia zajęć odpowiada jego Rodzic/Opiekun. Rodzic/Opiekun dziecka jest zobowiązany do pozostanie w pobliżu sali, w której odbywają się zajęcia przez cały okres trwania zajęć dziecka.