Zasady organizacyjne

ZASADY ORGANIZACYJNE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH przez

NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZĄ STUDIO MUZYCZNE ARTE  i NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

■ Rozpoczęcie nauki w Studiu Muzycznym ARTE następuje po ustaleniu terminu zajęć i ich opłaceniu.

■ W Studiu Muzycznym ARTE obowiązują miesięczne opłaty za naukę. W miesiącach, w których są dni ustawowo wolne od nauki, opłata jest pomniejszona o kwotę każdej nieodbywającej się jednostki lekcyjnej. W przypadku większej liczby zajęć kwota będzie powiększona o każdą dodatkową jednostkę lekcyjną. W celu uniknięcia błędu przy opłacaniu zajęć każdy uczeń otrzyma informację o wysokości opłaty za dany miesiąc.

Opłata za zajęcia jest wymagana z góry, w terminie do 3-go dnia miesiąca. Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto szkoły.

■ Opłata dodatkowa – obowiązuje opłata semestralna za szkołę:  50 zł w I semestrze i 50 zł w II semestrze.

■ Opłata za wypożyczenie skrzypiec lub gitary wynosi 15 zł na miesiąc.

Nieobecność ucznia na zajęciach nie zwalnia ucznia z opłaty za absencję.

Można zgłosić tylko 1 nieobecność na zajęciach w miesiącu. Nieobecność trzeba zgłosić najpóźniej na dzień przed lekcją do godziny 18:00. Tylko lekcja zgłoszona w tym terminie nie przepada. Po zgłoszonej nieobecności, Studio Arte ustala termin lekcji zastępczej dla ucznia, stosownie do możliwości nauczyciela i dostępności sal. Kolejne odwołanie lekcji , w tym wypadku zastępczej, powoduje, że zajęcia przepadają.

Przedłużająca się nieobecność ucznia nie zwalnia ucznia z opłaty za zajęcia.

■ Lekcja odwołana przez Studio ARTE lub przez nauczyciela będzie odrobiona w wyznaczonym terminie. W przypadku kumulacji dwóch odwołanych zajęć – jednej przez nauczyciela i drugiej przez ucznia i trudności z ich odrobieniem Studio ARTE dopuszcza możliwość obniżenia opłaty za jedną odwołaną lekcję, bez konieczności jej odrobienia.

■  Studio ARTE nie pracuje  w dni ustawowo wolne oraz święta.

■  Studio ARTE organizuje zajęcia w dni wolne od zajęć dydaktycznych, w których szkoły zapewniają opiekę wychowawczą. Nieobecność na zajęciach ARTE w tych dniach należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu.

 ■ Studio ARTE nie ponosi odpowiedzialności za zmianę planu zajęć dydaktycznych szkoły, w której prowadzone są zajęcia muzyczne ARTE i tym samym zmianę grafiku zajęć ARTE.

 ■ Uczeń nowy ma prawo do 30 minutowej płatnej lekcji próbnej . Termin opłaty miesięcznej ulegnie przesunięciu w sytuacji rozpoczęcia nauki w trakcie miesiąca, a opłata za zajęcia będzie pomniejszona stosownie do ilości zaplanowanych zajęć w miesiącu.

■  Rezygnację należy zgłosić na 5 dni przed rozpoczęciem miesiąca. 

Regulamin opłat za naukę w Szkole muzyczne Studio Muzyczne ARTE