Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawcza Studio Muzyczne ARTE z siedzibą przy ul. Mehoffera 164 G 6, 03-021 w Warszawie. Placówkę reprezentuje Dyrektor Anna Baran-Siemińska. Dane kontaktowe: kontakt@studioarte.eu , 795-662-789.

2. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci otrzymaliśmy od Państwa podczas zawierania umów pomiędzy Państwem, a Studiem Muzycznym ARTE oraz podczas wypełniania formularza zapisu na stronie www.studioarte.eu.

3. Studio Muzyczne ARTE przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci uzyskane w związku z korzystaniem z usług naszej placówki będziemy wykorzystywać w następujących celach:

a) wykonywania działalności statutowej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.:

-przeprowadzenia procesu rekrutacji,

-realizacji procesu nauczania,

-realizacji obowiązku informacji oświatowej,

-informowana opiekunów prawnych o sprawach ucznia,

-obsługi prowadzenia dokumentacji i przebiegu nauczania,

-wystawiania zaświadczeń,

-zatrudniania na stanowiskach nauczycieli, pedagogów i specjalistów. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność placówek oświatowych, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c) RODO) – „obowiązek prawny”.

b) wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) RODO) – „zgoda”.

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na placówce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności statutowej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Szkołę podmiotom i organom, którym Szkoła jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Szkoły danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie: Ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 poz. 2159).

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Podczas wizyty na stronie internetowej Studia ARTE, zbierane są dane dotyczące wizyty osoby przeglądającej, np. adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego itp. Służą one dla celów statystycznych.

8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania edukacji. Po zakończeniu okresu edukacji dane będą przetwarzane w celach archiwalnych oraz na wypadek prawnej potrzeby przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.