Regulamin 2018/2019

I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Wszystkie zajęcia odbywają się planowo, zgodnie z kalendarzem pracy Studia Muzycznego ARTE zamieszczonym na stronie internetowej placówki www.studioarte.eu.
 2. Uczniowie są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz aktywnego w nich udziału.
 3. Spóźnienie ucznia na lekcję nie powoduje jej przedłużenia.
 4. Zapisu osoby niepełnoletniej dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 5. Lekcja przypadająca w dniu koncertu, na którym występuje uczeń, jest skrócona i odbywa się wg okolicznościowego grafiku ustalonego przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem.
 6. Uczniowie zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczniów Szkoły.
 7. Uczniowie zobowiązani są dbać o mienie szkoły (w tym instrumenty). Za wszelkie szkody poczynione przez ucznia ponosi odpowiedzialność oraz koszty Usługobiorca.

II OPŁATY MIESIĘCZNE ZA NAUKĘ

 1. W Studiu Muzycznym ARTE obowiązują miesięczne opłaty za naukę.
 2. Opłaty są dokonywane z góry. Uczeń pod koniec miesiąca  otrzymuje informację o wysokości opłaty za kolejny miesiąc. Termin zapłaty nie może przekraczać 3 dnia każdego miesiąca.
 3. Studio Arte nie pracuje  w dni ustawowo wolne, takie jak święta i przerwy świąteczne. Inne dni wolne, które są ustalane przez dyrektorów szkół publicznych nie będą uwzględniane. Studio Arte pracuje również w te dni, w których szkoły nie prowadzą zajęć dydaktycznych, ale zapewniają opiekę wychowawczą.
 4. Jeżeli zajęcia przypadają w dni ustawowo wolne od nauki, np. w Nowy Rok, automatycznie ulega obniżeniu miesięczna opłata za naukę.
 5. Dokonywane przelewy  za naukę należy dokładnie opisać: imię i nazwisko ucznia, instrument,  miesiąc.
 6. Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Studia Muzycznego ARTE.

III OPŁATA SEMESTRALNA ZA SZKOŁĘ

 1. Opłata semestralna za szkołę pokrywa: strojenie oraz konserwację instrumentów, wynajęcie, organizację i nagłośnienie koncertów, wydatki na utrzymanie i wyposażenie sal.
 2. Opłata za szkołę jest obowiązkowa, płatna raz na semestr, w wysokości  50 zł. Wpłatę za szkołę należy wnosić na konto Studia ARTE z dopiskiem „opłata za szkołę”.
 3. Opłata semestralna za szkołę powinna zostać dokonana wraz z opłatą za drugi miesiąc nauki w pierwszym semestrze oraz na początku drugiego semestru. Pierwszy semestr trwa od IX – I, drugi semestr trwa od II – VI.

IV KAUCJA ZA NAUKĘ – OPŁATA WPISOWA ZWROTNA

 1. Uczeń jest zobowiązany do wpłaty wpisowego, dokonując przelewu na konto szkoły, wraz z dokładnym opisem np. Jan Kowalski, gitara, wrzesień + wpisowe.
 2. Opłata jest zwracana w przypadku rezygnacji ucznia za naukę z należytym wyprzedzeniem. Powiadomienie o rezygnacji powinno nastąpić minimum 5 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. W przypadku kontynuacji nauki wpisowe może zostać również wypłacone na okres wakacji lub przechodzi następny rok.
 3. Wpisowe nie jest zwracane w przypadku gdy uczeń nie zgłosi swojej rezygnacji z wymaganym wyprzedzeniem.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 100 zł od ucznia.
 5. Wpisowe należy wpłacić w pierwszym miesiącu nauki.
 6. Wpisowe jest obowiązkowe.

V NIEOBECNOŚĆ UCZNIA

 1. Lekcję można przełożyć tylko raz w miesiącu (tylko jedna lekcja jest odrabiana), powiadamiając nauczyciela lub Studio Arte najpóźniej do godz. 18:00 dnia poprzedzającego lekcję.
 2.  Jeżeli odwołanie będzie zgodne z regulaminem,  Studio Arte wyznaczy termin lekcji zastępczej.
 3. Nieobecność ucznia na zajęciach więcej niż raz w miesiącu, niezależnie od przyczyny, nie ma wpływu na wysokość miesięcznej opłaty za naukę (pozostałe zajęcia nie będą odrabiane).
 4. Ze względu na dobro uczniów oraz nauczycieli chcielibyśmy, aby lekcja zastępcza (pkt.2) odbyła się w przeciągu najbliższych 30 dni od odwołania. Poza wyznaczeniem dodatkowego terminu, odrabianie może odbywać się również poprzez wydłużanie kolejnych zajęć. Np. lekcja 30min rozbita na dodatkowe 15min i 15min. W szczególnych wypadkach lekcja zastępcza może odbywać się w innej lokalizacji niż ta, w której na co dzień odbywają się zajęcia (np. dwie lokalizacje Arte na Ursynowie i dwie lokalizacje Arte na Żoliborzu)
 5. Po zgłoszonej nieobecności ucznia, Studio Arte ustali termin lekcji zastępczej, stosownie do możliwości nauczyciela i dostępności sal. Kolejne (w tym wypadku) odwołanie lekcji zastępczej powoduje, że zajęcia przepadają.
 6. W przypadku losowym, gdy lekcja zastępcza nie odbywa się z winy ARTE, wniesiona opłata jest zwracana.
 7. Uwaga! Na zakończenie roku szkolnego.  Nie ma możliwości odwołania ostatniej lekcji , zwrotu środków i z powodów technicznych nie ma też możliwości odrabiania.

VI NIEOBECNOŚĆ NAUCZYCIELA

 1. Lekcja odwołana przez nauczyciela odbywa się w innym, ustalonym w porozumieniu z uczniem terminie, w ciągu 30 dni od odwołania lekcji.
 2. Niestawienie się w dodatkowym, ustalonym z nauczycielem terminie, powoduje, że lekcja przepada. Opłata nie przechodzi na kolejny miesiąca, jak również nie jest zwracana.
 3. W przypadku przedłużającej się (ponad tydzień) nieobecności nauczyciela Studio ARTE zapewnia uczniom zastępstwo.

VII REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

 1. W przypadku rezygnacji z nauki w trakcie miesiąca Studio ARTE nie zwraca wniesionej opłaty za rozpoczęty miesiąc.
 2. Rezygnację z zajęć należy zgłosić Dyrekcji szkoły pisemnie lub drogą mailową na adres kontakt@studioarte.eu, najpóźniej na 5 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację, np. rezygnację  z zajęć w lutym należy zgłosić do 25-ego stycznia.
 3. Wyjątek stanowi rezygnacja po pierwszym miesiącu nauki, którą można zgłosić w ciągu 3 dni roboczych od ostatniej lekcji w tym miesiącu.

VIII WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

 1. Studio Muzyczne ARTE może wypożyczać uczniom sprzęt muzyczny – gitary i skrzypce – w miarę ich dostępności.
 2. Za wypożyczenie skrzypiec pobierana jest opłata w wysokości 15 zł/miesiąc.
 3. Za wypożyczenie gitary pobierana jest opłata w wysokości 15 zł/miesiąc.
 4. Przed wypożyczeniem sprzętu konieczne jest wpłacenia kaucji w wysokości 250 zł od ucznia niepełnoletniego i 300 zł od ucznia pełnoletniego. Kaucja ulega zwrotowi w chwili oddania sprzętu w nienaruszonym stanie.